Belastingvoordelen

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voorwaarden

Om aangewezen te worden als ANBI en deze status te behouden moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Zie belastingdienst.nl voor meer informatie over ANBI.

Reddingsbrigade Drachten

Naam van de instelling

De statutaire naam van de instelling is ‘Reddingsbrigade Drachten’.

Nummer Kamer van Koophandel

01124392

RSIN registratienummer

Reddingsbrigade Drachten staat geregistreerd onder RSIN registratienummer 818820901.

Statuten en doelstelling

De actuele statuten en de daar in opgenomen doelstellingen kunnen gevonden worden op deze pagina.

Contactgegevens

De actuele contactgegevens kunnen gevonden worden op deze pagina.

Bestuursleden

De actuele bestuursleden kunnen gevonden worden op deze pagina.

Jaarverslag en plan

Het actuele jaarverslag is te vinden op deze pagina. Het actuele jaarplan is te vinden op deze pagina.

Beloningsbeleid

Reddingsbrigade Drachten is een vereniging van vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. Bestuursleden kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Kijk ook in het huishoudelijk reglement van Reddingsbrigade Drachten op deze pagina.

Jaarrekeningen

De financiële balans en staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar is te vinden op deze pagina.